คณะทำงาน คำถามถามบ่อย

คณะทำงาน (Working Group) มีวิธีการจัดตั้งขึ้นอย่างไร?

SubCom Product Portfolio ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร จะกำหนดทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำงานของ EHEDG  โดยการจัดตั้งคณะทำงาน (และการยกเลิกในภายหลัง) ต้องผ่านความเห็นชอบจากคะแนนเสียงข้างมากของ SubCom Product Portfolio

คณะทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง?

คณะทำงานได้รับมอบหมายจาก SubCom Product Portfolio สำหรับการดำเนินงานต่อไปนี้:

 • การพัฒนาและดูแลแนวปฏิบัติ EHEDG ที่ได้รับมอบหมาย, ขั้นตอนการรับรอง, หรือการจัดทำแพคเกจวัสดุฝึกอบรม ภายในกรอบเวลาและวันที่กำหนด
 • การตอบคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้
 • การให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องกันกับมาตรฐานอื่น ๆ
 • การแจ้ง SubCom Product Portfolio เกี่ยวกับกิจกรรมและความก้าวหน้าของแนวปฏิบัติที่พัฒนาหรือตรวจสอบ
 • การให้คำแนะนำ SubCom Product Portfolio เกี่ยวกับความจำเป็นของแนวปฏิบัติใหม่หรือการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่มีอยู่

 

ขอบเขตการทำงานของคณะทำงานกำหนดอย่างไร?

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะทำงานที่กำหนดขึ้นในช่วงของการจัดตั้งกลุ่มทำงานและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต้องได้รับอนุมัติจาก SubCom Product Portfolio โดยการทำงานของคณะทำงานจะระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบสำหรับการพัฒนาเนื้อหาของแนวปฏิบัติ, การให้บริการรับรอง และวัสดุฝึกอบรม รวมถึงการให้คำตอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการคัดค้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะทำงานและประธานร่วม?

SubCom Product Portfolio เป็นผู้แต่งตั้งประธานและประธานร่วมจากสมาชิกของคณะทำงาน โดยตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งถาวรเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน และไม่มีการกำหนดระยะเวลาสำหรับตำแหน่งเหล่านี้ โดย SubCom Product Portfolio จะสรรหาประธานและประธานร่วมผ่านสำนักเลขาธิการ เมื่อตำแหน่งเหล่านี้ว่างหรือมีการร้องขอจากสมาชิกคณะทำงานอย่างน้อยสามคนให้มีการเปลี่ยนแปลง

ประธานคณะทำงานมีหน้าที่อะไรบ้าง?

ประธานคณะทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้:

 • การจัดเตรียมวาระการประชุมและการวางแผนสำหรับการประชุม เพื่อการทำงานของคณะทำงาน
 • การกำหนดและการพัฒนาแนวปฏิบัติที่คณะทำงานได้รับมอบหมาย
 • การจัดทำร่างงบประมาณประจำปีและการจ่ายเงินคืน ส่งให้ผู้ดูแลการเงินของ EHEDG ผ่านสำนักเลขาธิการ และ SubCom Product Portfolio ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
 • การจัดเตรียมเอกสาร (ฉบับร่าง) ของคณะทำงานสำหรับการลงคะแนน โดยปรึกษาร่วมกับเลขาธิการ
 • การรักษาระเบียบการบริหารที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะทำงาน
 • การมีส่วนร่วมในการประชุมของคณะทำงานและการประชุม/กิจกรรมอื่น ๆ ของ EHEDG ที่เห็นว่าจำเป็นในการดำเนินงานของคณะทำงาน
 • การตรวจทานและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและการลงคะแนนในด้านลบที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ ของคณะทำงาน
 • การประสานงานและให้คำปรึกษาทางเทคนิคกับ SubCom Product Portfolio เมื่อต้องมีการตีความเกี่ยวกับเกณฑ์ข้อกำหนดของเอกสาร
 • การคัดเลือกและรักษาความเป็นสมาชิกของคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงการรักษาความสมดุลในข้อพิจารณาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การจัดเตรียมรายงานสรุปกิจกรรมการทำงานประจำปีของคณะทำงาน เพื่อส่งให้กับประธานของ SubCom Product Portfolio โดยผลสรุปควรนำส่งภายในวันที่ 30 เดือนมกราคมของปีถัดไป

วิธีการแต่งตั้งสมาชิกของคณะทำงานเป็นอย่างไร?

การแต่งตั้งคณะทำงานจะแต่งตั้งเพียงครั้งเดียวโดยถือเป็นคณะกรรมการถาวร ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ประธานคณะทำงานจะทำการเสนอชื่อสมาชิกของ EHEDG เพื่อการแต่งตั้งและดำเนินงานภายใต้ความยินยอมของ SubCom Product Portfolio นอกจากนี้ ในกรณีของหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย SubCom Product Portfolio อาจใช้เกณฑ์เฉพาะในการแต่งตั้งสมาชิกของคณะทำงาน โดยผู้สมัครอาจมีหรือไม่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบ หรือวัสดุ ที่ครอบคลุมแนวปฏิบัติ EHEDG ซึ่งคณะทำงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน

การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะทำงาน?

ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของ EHEDG สามารถส่งใบสมัครที่มีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ และแรงจูงใจ โดยส่งไปที่สำนักเลขาธิการ EHEDG เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะทำงาน เมื่อใบสมัครของผู้เชี่ยวชาญใหม่ได้รับการรับรองโดยประธานคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดและโฟลเดอร์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานได้

มีการจำกัดจำนวนสมาชิกของคณะทำงานหรือไม่ และสมาชิกมีสิทธิออกเสียงอะไรบ้าง?

จำนวนสมาชิกของคณะทำงานไม่มีการจำกัดจำนวนและสมาชิกแต่ละคนถือเป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง โดยมีสิทธิเพียงหนึ่งเสียงต่อหน่วยงาน (เช่น บริษัทหรือสาขาของบริษัท, ตัวแทนรัฐหรือหน่วยงานในยุโรป หรือมหาวิทยาลัย) ในคณะทำงาน ยกเว้นกรณีเป็นตัวแทนที่แยกแผนกหรือผลิตภัณฑ์กัน

สมาชิกของคณะทำงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไร ?
 • การเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
 • การเข้าร่วมทำงานของคณะทำงาน เช่น การแสดงความคิดเห็นและการให้มุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสาร
 • การให้คำตอบทุกครั้งที่มีติดต่อ ตอบกลับ และลงคะแนนตามวันที่กำหนด

สมาชิกของคณะทำงานอาจสิ้นสุดการเป็นคณะทำงาน เมื่อ:

 • ไม่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสองครั้งติดต่อกัน
 • ไม่สนองตอบต่อการลงคะแนนสองครั้งติดต่อกัน หรือ
 • ขาดการติดต่อกับประธานคณะทำงาน

 

การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบของคณะทำงาน?

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของคณะทำงานใด ๆ อย่างน้อยที่สุดจะได้เป็นสมาชิกสมทบของคณะทำงาน โดยสมาชิกสมทบได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของคณะทำงานและสามารถแสดงความคิดเห็นในเอกสารทั้งหมดได้ สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง แต่คณะทำงานจะต้องพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกนั้น ๆ