Traning and Education

หัวข้อการฝึกอบรม

EHEDG จัดเตรียมแพลตฟอร์มมาตรฐานในยุโรปสำหรับการฝึกอบรมและการให้ความรู้ด้านวิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะตามโมดูลการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่สำคัญตามแนวปฏิบัติของ EHEDG และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของ EHEDG

หลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติของ EHEDG ด้วยภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติของ EHEDG ด้วยภาษาท้องถิ่น จัดขึ้นปีละหลายครั้งทั้งในยุโรปและในประเทศต่าง ๆ เราขอแนะนำหลักสูตรเหล่านี้ให้กับบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ของ EHEDG

หลักสูตรพื้นฐานของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามหลักสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และยังรวมไปถึงเครื่องสำอางค์, ยา, เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมเคมี โดยหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

 • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร EHEDG, การออกแบบตามหลักสุขลักษณะ และเอกสารรับรองของ EHEDG
 • อธิบายถึงสิทธิประโยชน์และความสำคัญของการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
 • สร้างความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์การออกแบบตามหลักสุขลักษณะที่สำคัญสำหรับอุปกรณะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ระยะเวลาขั้นต่ำในการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ คือ 5 ถึง 8 ชั่วโมง (ไม่รวมพักเบรคกาแฟและอาหารกลางวัน) โดยสามารถจัดอบรมภายในหนึ่งวันหรือสองวันครึ่ง และวิทยากรทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติให้เป็น EHEDG Authorized Trainer

โมดูลการฝึกอบรม

การฝึกอบรมแต่ละโมดูลขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของ EHEDG  ซึ่งแต่ละโมดูลจะมีจุดสำคัญของการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบตามหลักสุขลักษณะของ EHEDG อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน

โมดูลการฝึกอบรม มีดังนี้:

 • การแนะนำ EHEDG
 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • อันตรายในงานวิศวกรรมตามหลักสุขลักษณะ
 • เกณฑ์การออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
 • วัสดุโครงสร้าง
 • การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 • การวางผังอาคารและกระบวนการ
หลักสูตรขั้นสูงของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการออกแบบอุปกรณ์ตามหลักสุขลักษณะและมุมมองด้านวิศวกรรมที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และรวมไปถึงเครื่องสำอางค์, ยา, เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเคมี โดยหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

 • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร EHEDG
 • อธิบายถึงสิทธิประโยชน์และความสำคัญของการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์สำคัญของการออกแบบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักสุขลักษณะ และแนวคิดที่เป็นรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • อธิบายสิ่งเรียนรู้ที่สำคัญ (Key Learning Points) ที่ได้จากแนวปฏิบัติของ EHEDG ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้จากสื่อการสอนของ EHEDG เช่น โมดูลการฝึกอบรม กรณีศึกษา และวิดีโอ

หลักสูตรนี้เน้นมุมมองในทางปฏิบัติอย่างมาก พื้นฐานทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ จะได้รับการอธิบายโดยย่อและกระชับ โดยเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากตัวอย่างในวีดีโอ รูปภาพหรือชิ้นงาน หลักสูตรนี้ต้องการการฝึกอบรมกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นแบบโต้ตอบกัน

ระยะเวลาขั้นต่ำในการอบรมหลักสูตรขั้นสูงของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ คือ 20 ชั่วโมง (3 หรือ 4 วัน) โดยวิทยากรทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติให้เป็น EHEDG Authorized Trainer ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเข้ารับการสอบในขั้นตอนสุดท้าย และจะได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรม หากสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยที่สุด 70 % และรายชื่อของผู้สอบผ่านจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ EHEDG ในส่วนของ Certified Attendees

โมดูลการฝึกอบรม

การฝึกอบรมแต่ละโมดูลขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของ EHEDG ซึ่งเนื้อหาบางส่วนของแนวปฏิบัติต่าง ๆ ถูกนำมาประกอบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะ ซึ่งแต่ละโมดูลจะมีจุดสำคัญของการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรจะได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบตามหลักสุขลักษณะของ EHEDG อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน

โมดูลการฝึกอบรม มีดังนี้:

 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • อันตรายในการแปรรูปตามหลักสุขลักษณะ
 • เกณฑ์การออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
 • วัสดุโครงสร้าง
 • การเชื่อมสแตนเลส
 • สแตติกซีลและข้อต่อ
 • วาล์ว
 • ปั๊มและโฮโมจิไนเซอร์
 • การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 • การวางผังอาคารและกระบวนการ
 • การติดตั้ง การบำรุงรักษา และสารหล่อลื่น
 • เกณฑ์การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการแปรรูปวัสดุแห้งตามหลักสุขลักษณะ
 • การทวนสอบการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ วิธีการทดสอบ และเอกสารรับรอง
 • มุมมองด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะของส่วนประกอบทั่วไป เช่น เซ็นเซอร์, เครื่องบรรจุ
 • มุมมองด้านกระบวนการ เช่น รีโอโลยี, อุณหพลศาสตร์, กระบวนการปลอดเชื้อ
กรณีศึกษา

การฝึกปฏิบัติในหลักสูตร อาจประกอบด้วย การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม (ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฯลฯ ) หรือ การฝึกวางผังอาคาร (การแบ่งโซน, การไหลของบุคลากรและวัสดุ ฯลฯ) ซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย โดยโมดูลการฝึกอบรมของ EHEDG เน้นให้ใช้กรณีศึกษาเพื่อบ่งชี้ถึงพื้นผิวสัมผัสผลิตภัณฑ์, ความผิดพลาดในการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแบบ drawing ของอุปกรณ์ เช่น แบบหน้าตัดขวาง และ/หรือ ภาพ 3 มิติ ของอุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่าง ๆ (วาล์ว, ปั๊ม, ฯลฯ ) รวมถึงแบบ P&ID นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้กรณีศึกษาจากอุปกรณ์ซึ่งจัดเตรียมโดยวิทยากร