Traning and Education

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและความต้องการ

กลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้กำหนดตามความต้องการในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

หลักสูตรพื้นฐานของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารระดับกลาง, วิศวกรเครื่องกล, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, พนักงานเขียนแบบ, ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรฝ่ายขาย, ผู้จัดซื้ออุปกรณ์, วิศวกรกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงาน, พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, พนักงานหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหาร และผู้ตรวจสอบโรงงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่อไปนี้:

  • ผู้ผลิตอุปกรณ์
  • อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอางค์, ยา, เทคโนโลยีชีวภาพและเคมี
  • ผู้ออกแบบติดตั้งกระบวนการและที่ปรึกษา

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ EHEDG และหลักการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ และเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของเกณฑ์การออกแบบตามหลักสุขลักษณะ

หลักสูตรขั้นสูงของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
นักออกแบบจากวิศวกรรมด้านเทคนิค, การพัฒนากระบวนการ และการประกันคุณภาพ

สิ่งสำคัญคือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ EHEDG, กฏหมายเครื่องจักรและอาหารที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อให้มั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของยุโรปในการออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหารตามหลักสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความตระหนักอย่างเพียงพอต่อความสำคัญของการออกแบบตามหลักสุขลักษณะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพื่อความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต

 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ควรสามารถทำหน้าที่ในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะสำหรับการออกแบบ, การก่อสร้าง หรือการดำเนินงานเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลอาหารหรือกระบวนการแปรรูปอาหารได้

ผู้บริหาร, นักการตลาด และพนักงานขาย จากบริษัทด้านวิศวกรรมการออกแบบและวิศวกรรมเครื่องกล รวมไปถึงจากอุตสาหกรรมอาหาร

นักขายและนักการตลาดมืออาชีพต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ เพื่อให้มั่นใจว่าการขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ EHEDG กฏหมายเครื่องจักรและอาหารที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อให้มั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของยุโรปในการออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหารตามหลักสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความตระหนักอย่างเพียงพอต่อความสำคัญของการออกแบบตามหลักสุขลักษณะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพื่อความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต ซึ่งในทางกลับกัน สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาดำเนินงานด้านงบประมาณ, การบริหาร และการกำกับดูแลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ควรสามารถทำหน้าที่ในบทบาทของผู้จัดการฝ่ายบริหาร หรือนักการตลาดมืออาชีพ หรือนักขายมืออาชีพ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการติดตั้ง การบำรุงรักษา หรือการดำเนินงานและการทำความสะอาดเครื่องจักรผลิตอาหารหรือกระบวนการและระบบแปรรูปอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

พนักงานปฏิบัติงาน, พนักงานบำรุงรักษา, พนักงานติดตั้งและทำความสะอาด

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ควรสามารถปฏิบัติงาน บำรุงรักษา ติดตั้ง และทำความสะอาดเครื่องจักรหรือกระบวนการแปรรูปอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยดำเนินการ ควบคุม และจัดให้มีการฝึกอบรมทั่วไปอย่างสมบูรณ์

 

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ EHEDG, กฏหมายเครื่องจักรและอาหารที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อให้มั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของยุโรปในการออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหารตามหลักสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความตระหนักอย่างเพียงพอต่อความสำคัญของการออกแบบตามหลักสุขลักษณะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพื่อความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต

 

(หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มนี้ยังรวมถึงช่างเชื่อม, ช่างประกอบเครื่องจักร, ช่างกล, ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที, ช่างไฟฟ้า และช่างเทคนิคซึ่งทำหน้าที่บำรุงรักษา ปรับปรุง หรือสร้างระบบตามหลักสุขลักษณะ)

ผู้ตรวจโรงงาน, ผู้ตรวจสอบเครื่องจักร, ผู้ทดสอบ และผู้ออกใบรับรอง

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงของ EHEDG ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ควรสามารถทวนสอบหรือทดสอบความสอดคล้องของอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการทำงานตามหลักสุขลักษณะ รวมถึงการจัดทำเอกสารที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบัคับและมาตรฐานของยุโรป และแนวปฏิบัติของ EHEDG หมายเลข 8

 

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ EHEDG, กฏหมายเครื่องจักรและอาหารที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อให้มั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของยุโรปในการออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหารตามหลักสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความตระหนักอย่างเพียงพอต่อความสำคัญของการออกแบบตามหลักสุขลักษณะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพื่อความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต