Traning and Education

การจัดกลุ่มเอกสารรับรอง

EHEDG แบ่งเอกสารรับรองอุปกรณ์เป็น 2 กลุ่ม:

  • Type EL สำหรับอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดด้วยของเหลว
  • Type ED สำหรับอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแบบแห้งเท่านั้น

เกณฑ์ข้อกำหนดที่ใช้สำหรับการรับรอง ประกอบด้วย การตรวจสอบการออกแบบตามแนวปฏิบัติ EHEDG และการทดสอบตามวิธีการทดสอบของ EHEDG (ตามความเหมาะสม)

ประเภทและกลุ่มของเอกสารรับรอง EHEDG (EHEDG Certification Types & Classes)

เอกสารรับรองแต่ละ TYPES สามารถแบ่ง Classes ได้ดังนี้:

TYPE EL – อุปกรณ์ที่ทำความสะอาดด้วยของเหลว

EL Class I
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบปิด, ทำความสะอาดแบบ CIP ด้วยของเหลวโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์

EL Class I AUX

อุปกรณ์ที่เปิดสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการผลิต, ทำความสะอาดด้วยของเหลวโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์

EL Class II

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปิดหรือเปิดทำความสะอาดด้วยของเหลวโดยต้องถอดอุปกรณ์ออก

EL Aseptic Class I
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบปิด, ทำความสะอาดแบบ CIP ด้วยของเหลว โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ รวมถึงสามารถสเตอริไรส์ด้วยไอน้ำและป้องกันแบคทีเรียได้

EL Aseptic Class II

อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบปิด, ทำความสะอาดด้วยของเหลว สามารถสเตอริไรส์ด้วยไอน้ำ และป้องกันแบคทีเรียได้ โดยต้องถอดอุปกรณ์ออก
 

TYPE ED - อุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแบบแห้งเท่านั้น

ED Class I
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบปิด, ทำความสะอาดแบบแห้งเท่านั้นโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก

ED Class II
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปิดหรือเปิดและต้องถอดอุปกรณ์ออกเพื่อการทำความสะอาดแบบแห้งเท่านั้น

การขอเอกสารรับรอง (PDF)

ตราสัญลักษณ์แสดงการรับรอง EHEDG