Traning and Education

ขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง

 

การประเมิน

อุปกรณ์ทั้งหมด (เปิดและปิด) ที่นำมาพิจารณาเพื่อการรับรองต้องผ่านการประเมินจาก EHEDG Authorized Test Institutes ผลการประเมิน ประกอบด้วย “การตรวจสอบการออกแบบ" และสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบปิดส่วนใหญ่จะต้องมีการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดตามแนวปฏิบัติ EHEDG หมายเลข 2 ด้วย โดยสำหรับการตรวจสอบการออกแบบ  จะใช้วิธีเปรียบเปรียบตัวอย่างอุปกรณ์ใหม่กับ Drawing ที่ผู้ผลิตจัดเตรียมให้ และเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ EHEDG ที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ปั๊มจะถูกตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ EHEDG หมายเลข 8, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 32 และ 35

โดยในระหว่างการตรวจสอบ จะมีการวัดและทวนสอบคุณลักษณะของการออกแบบอีกครั้ง เช่น ความขรุขระของพื้นผิวและรัศมีภายใน ภายหลังจากการตรวจสอบการออกแบบ อาจมีคำแนะนำให้ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ เนื่องจากการออกแบบอุปกรณ์ดังกล่าวต่างจากเกณฑ์ข้อกำหนดของแนวปฏิบัติ EHEDG โดยความแตกต่างบางอย่างอาจยอมรับได้ ถ้าพิจารณาได้ว่า "ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในทางเทคนิค" สำหรับอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะ

กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบเปิด เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบการออกแบบอาจส่งอุปกรณ์โดยตรงไปเพื่อการออกเอกสารรับรอง แต่อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบปิดส่วนใหญ่จะต้องมีการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดตามแนวปฏิบัติ EHEDG หมายเลข 2 โดยอุปกรณ์ในกระบวนการแบบปิดต้องผ่านการทดสอบ CIP อย่างน้อยที่สุด 3 รอบ จึงจะผ่านขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง

การประเมินและการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยของเหลว (Type EL) ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ อธิบายไว้ใน ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation Procedure) (PDF).

สำหรับ Type ED, ขั้นตอนการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบการออกแบบเท่านั้น โดยดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ อธิบายไว้ใน ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation Procedure) (PDF).

การขอเอกสารรับรอง

อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาการตรวจสอบการออกแบบและการทดสอบ CIP (ตามความเหมาะสม) โดย EHEDG Authorized Test Institute และพบว่า ผลการประเมินเป็นไปตามแนวปฏิบัติ EHEDG สามารถส่งผลการประเมินเพื่อขอเอกสารรับรอง EHEDG ได้ โดยไฟล์การขอเอกสารรับรองจะได้รับการจัดทำจนเสร็จสมบูรณ์จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับของ EHEDG (Authorized Test and Certification Institutes) และได้รับการตรวจสอบจากอย่างน้อยหนึ่งสถาบันที่ได้รับอนุญาต (Authorized Institute) ก่อนที่จะผ่านการยอมรับจาก EHEDG และเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ในกระบวนการแบบเปิดและอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแบบแห้งไม่สามารถทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดได้ ไฟล์การขอเอกสารรับรองอุปกรณ์เหล่านี้ต้องผ่านการตรวจสอบจาก EHEDG Authorized Institutes ทุกสถาบันก่อน จึงจะได้รับเอกสารรับรอง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบไฟล์การขอเอกสารรับรองและการยอมรับการใช้ตราสัญลักษณ์ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา จากนั้น EHEDG จะประกาศการใช้เอกสาร “"Certificate of Compliance" ของอุปกรณ์ และนำไปจัดเก็บไว้ในรายงานอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับในเว็บไซต์ของ EHEDG โดย EHEDG ได้เผยแพร่ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง
เอกสารรับรองอุปกรณ์

ในเอกสารรับรองแสดงรายละเอียดของชื่อ, ประเภท และขนาดของอุปกรณ์ วัสดุซีลกันรั่วที่ทดสอบ (ดูหมายเหตุด้านล่าง), ชื่อบริษัที่ผลิต, ประเภทของเอกสารรับรอง EHEDG, หมายเลขอ้างอิงรายงานการประเมินและสถาบันทดสอบที่ดำเนินการประเมิน, วันที่ออกเอกสารและวันหมดอายุ

ตัวอย่างเอกสารรับรอง (PDF)

หมายเหตุ - วัสดุที่ใช้สำหรับซีลกันรั่ว: จากประสบการณ์การทดสอบและข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการทำความสะอาดที่แตกต่างกันของวัสดุซีลกันรั่วต่างชนิดกันในอุปกรณ์ที่ออกแบบตามหลักสุขลักษณะเหมือนกัน ดังนั้น เอกสารรับรองของ EHEDG ประเภท EL Class I จึงระบุรายละเอียดของวัสดุซีลกันรั่วที่ได้รับการทดสอบในระหว่างการขอเอกสารรับรอง

หมายเหตุ – อุปกรณ์ที่มีหลายขนาด: ตามปกติแล้ว ต้องดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ทุกขนาด ยกเว้นสามารถแสดงให้เห็น (เช่น โดยการสร้างแบบจำลองการไหล) ได้ว่าความเค้นเฉือนที่ผิวอุปกรณ์และการไหลของของไหลเทียบเท่าหรือมากกว่าค่าที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง อุปกรณ์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องทดสอบ

สัญญาการรับรองและการใช้ “ตราสัญลักษณ์การรับรองของ EHEDG”

เอกสารการรับรองของ EHEDG ขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่าง EHEDG และบริษัทที่ขอเอกสารการรับรองอุปกรณ์ โดยสัญญานี้อธิบายถึงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์การรับรอง ซึ่งใน Appendix 2 ของสัญญาอธิบายรายละเอียดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ โดยในตราสัญลักษณ์การรับรองของ EHEDG จะมีรายละเอียดวันที่ (เดือนและปี) ที่ออกเอกสาร ซึ่งเอกสารรับรัองอุปกรณ์สามารถดำเนินการโดย EHEDG Authorized Test and Certification Institutes

ตัวอย่างไฟล์การขอเอกสารรับรอง EL Class I (PDF)

อายุการใช้งานของเอกสารรับรอง

เพื่อรักษาสภาพของเอกสารรับรอง จำเป็นต้องต่ออายุเอกสารรับรองทุกปี และเมื่อครบ 5 ปี ต้องดำเนินกระบวนการขอเอกสารรับรองใหม่ ดังอธิบายไว้ที่นี่ (PDF)

การต่ออายุเอกสารรับรองประจำปี

เอกสารรับรองต้องได้รับการต่ออายุทุกปีก่อนสิ้นเดือนธันวาคม โดย EHEDG Authorized Institutes ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการขอเอกสารรับรองจะขอคำยืนยันจากผู้ถือเอกสารรับรองว่าการออกแบบของอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองแล้วยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม การต่ออายุ/ค่าธรรมเนียม เอกสารรับรอง คือ 500 ยูโรต่อเอกสารรับรอง โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง เอกสารรับรองจะได้รับการต่ออายุสำหรับปีถัดไป หากผู้ถือเอกสารรับรองระบุว่ามีการเปลี่ยนการออกแบบในปีที่ผ่านมา สถาบัน EHEDG Authorized Test จะขอเอกสารที่แสดงการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาร่วมกับสถาบัน Test and Certification สถาบันอื่น ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการการรับรองอุปกรณ์หรือไม่  และขอให้มีการตรวจสอบการออกแบบใหม่ และ/หรือ การทดสอบแบบ CIP (ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม, ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากสถาบันทดสอบ)

การขอเอกสารรับรองใหม่เมื่อครบ 5 ปี

การขอเอกสารรับรองอุปกรณ์ต้องดำเนินการใหม่ทุก 5 ปี ขึ้นอยู่กับวันครบรอบของการออกเอกสารรับรองครั้งแรก โดยหากจำเป็นอาจต้องดำเนินการตรวจสอบการออกแบบและการทดสอบใหม่ ซึ่งเอกสารการรับรองที่ออกโดย Authrorized Institute จะได้รับการจัดทำขึ้นมาใหม่พร้อมตราสัญลักษณ์ที่แสดงการปรับปรุง โดยกระบวนการขอเอกสารรับรองใหม่จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปฏิบัติของ EHEDG, ขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง หรือขั้นตอนการทดสอบในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอเอกสารรับรองใหม่จะกำหนดโดยสถาบันทดสอบที่ดำเนินการตรวจสอบ

แผนภูมิการขอเอกสารรับรองใหม่ (PDF)