Traning and Education

ขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง

 

การประเมิน

อุปกรณ์ทั้งหมด (เปิดและปิด) ที่นำมาพิจารณาเพื่อการรับรองต้องผ่านการประเมินจาก EHEDG Authorized Test Institutes ผลการประเมิน ประกอบด้วย “การตรวจสอบการออกแบบ" และสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบปิดส่วนใหญ่จะต้องมีการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดตามแนวปฏิบัติ EHEDG หมายเลข 2 ด้วย โดยสำหรับการตรวจสอบการออกแบบ  จะใช้วิธีเปรียบเปรียบตัวอย่างอุปกรณ์ใหม่กับ Drawing ที่ผู้ผลิตจัดเตรียมให้ และเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ EHEDG ที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ปั๊มจะถูกตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ EHEDG หมายเลข 8, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 32 และ 35

โดยในระหว่างการตรวจสอบ จะมีการวัดและทวนสอบคุณลักษณะของการออกแบบอีกครั้ง เช่น ความขรุขระของพื้นผิวและรัศมีภายใน ภายหลังจากการตรวจสอบการออกแบบ อาจมีคำแนะนำให้ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ เนื่องจากการออกแบบอุปกรณ์ดังกล่าวต่างจากเกณฑ์ข้อกำหนดของแนวปฏิบัติ EHEDG โดยความแตกต่างบางอย่างอาจยอมรับได้ ถ้าพิจารณาได้ว่า "ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในทางเทคนิค" สำหรับอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะ

กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบเปิด เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบการออกแบบอาจส่งอุปกรณ์โดยตรงไปเพื่อการออกเอกสารรับรอง แต่อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบปิดส่วนใหญ่จะต้องมีการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดตามแนวปฏิบัติ EHEDG หมายเลข 2 โดยอุปกรณ์ในกระบวนการแบบปิดต้องผ่านการทดสอบ CIP อย่างน้อยที่สุด 3 รอบ จึงจะผ่านขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง

การประเมินและการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยของเหลว (Type EL) ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ อธิบายไว้ใน ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation Procedure) (PDF).

สำหรับ Type ED, ขั้นตอนการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบการออกแบบเท่านั้น โดยดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ อธิบายไว้ใน ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation Procedure) (PDF).

การขอเอกสารรับรอง

อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาการตรวจสอบการออกแบบและการทดสอบ CIP (ตามความเหมาะสม) โดย EHEDG Authorized Test Institute และพบว่า ผลการประเมินเป็นไปตามแนวปฏิบัติ EHEDG สามารถส่งผลการประเมินเพื่อขอเอกสารรับรอง EHEDG ได้ โดยไฟล์การขอเอกสารรับรองจะได้รับการจัดทำจนเสร็จสมบูรณ์จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับของ EHEDG (Authorized Test and Certification Institutes) และได้รับการตรวจสอบจากอย่างน้อยหนึ่งสถาบันที่ได้รับอนุญาต (Authorized Institute) ก่อนที่จะผ่านการยอมรับจาก EHEDG และเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ในกระบวนการแบบเปิดและอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแบบแห้งไม่สามารถทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดได้ ไฟล์การขอเอกสารรับรองอุปกรณ์เหล่านี้ต้องผ่านการตรวจสอบจาก EHEDG Authorized Institutes ทุกสถาบันก่อน จึงจะได้รับเอกสารรับรอง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบไฟล์การขอเอกสารรับรองและการยอมรับการใช้ตราสัญลักษณ์ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา จากนั้น EHEDG จะประกาศการใช้เอกสาร “"Certificate of Compliance" ของอุปกรณ์ และนำไปจัดเก็บไว้ในรายงานอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับในเว็บไซต์ของ EHEDG โดย EHEDG ได้เผยแพร่ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง
เอกสารรับรองอุปกรณ์

ในเอกสารรับรองแสดงรายละเอียดของชื่อ, ประเภท และขนาดของอุปกรณ์ วัสดุซีลกันรั่วที่ทดสอบ (ดูหมายเหตุด้านล่าง), ชื่อบริษัที่ผลิต, ประเภทของเอกสารรับรอง EHEDG, หมายเลขอ้างอิงรายงานการประเมินและสถาบันทดสอบที่ดำเนินการประเมิน, วันที่ออกเอกสารและวันหมดอายุ

ตัวอย่างเอกสารรับรอง (PDF)

หมายเหตุ - วัสดุที่ใช้สำหรับซีลกันรั่ว: จากประสบการณ์การทดสอบและข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการทำความสะอาดที่แตกต่างกันของวัสดุซีลกันรั่วต่างชนิดกันในอุปกรณ์ที่ออกแบบตามหลักสุขลักษณะเหมือนกัน ดังนั้น เอกสารรับรองของ EHEDG ประเภท EL Class I จึงระบุรายละเอียดของวัสดุซีลกันรั่วที่ได้รับการทดสอบในระหว่างการขอเอกสารรับรอง

หมายเหตุ – อุปกรณ์ที่มีหลายขนาด: ตามปกติแล้ว ต้องดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ทุกขนาด ยกเว้นสามารถแสดงให้เห็น (เช่น โดยการสร้างแบบจำลองการไหล) ได้ว่าความเค้นเฉือนที่ผิวอุปกรณ์และการไหลของของไหลเทียบเท่าหรือมากกว่าค่าที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง อุปกรณ์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องทดสอบ

สัญญาการรับรองและการใช้ “ตราสัญลักษณ์การรับรองของ EHEDG”

เอกสารการรับรองของ EHEDG ขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่าง EHEDG และบริษัทที่ขอเอกสารการรับรองอุปกรณ์ โดยสัญญานี้อธิบายถึงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์การรับรอง ซึ่งใน Appendix 2 ของสัญญาอธิบายรายละเอียดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ โดยในตราสัญลักษณ์การรับรองของ EHEDG จะมีรายละเอียดวันที่ (เดือนและปี) ที่ออกเอกสาร ซึ่งเอกสารรับรัองอุปกรณ์สามารถดำเนินการโดย EHEDG Authorized Test and Certification Institutes

ตัวอย่างไฟล์การขอเอกสารรับรอง EL Class I (PDF)

อายุการใช้งานของเอกสารรับรอง

เพื่อรักษาสภาพของเอกสารรับรอง จำเป็นต้องต่ออายุเอกสารรับรองทุกปี และเมื่อครบ 5 ปี ต้องดำเนินกระบวนการขอเอกสารรับรองใหม่ ดังอธิบายไว้ที่นี่ (PDF)

การต่ออายุเอกสารรับรองประจำปี

The certificate must be renewed annually by the end of December. EHEDG will request confirmation from the certificate holder that the design of the certified equipment has not changed.

Initial fee for first issuance or renewal of a certificate (Fee includes the first annual prolongation following issuance or renewal.). The fee for annual prolongation of certificates is 150 EUR. For more information please see SCP 4-8 on Fees for Granting, Prolongation and Renewal of EHEDG Certificates.

If no changes have been made, the certificate is updated for the next period. If the certificate holder indicates that some changes have been made to the equipment in the past year, the AEO will request documentation of the changes and determine (optionally in collaboration with the WG Certification) whether these changes affect the validity of the certificate and require a new design review and/or CIP testing (which may require additional fees, determined by the reviewing AEO/ATL).

การขอเอกสารรับรองใหม่เมื่อครบ 5 ปี

การขอเอกสารรับรองอุปกรณ์ต้องดำเนินการใหม่ทุก 5 ปี ขึ้นอยู่กับวันครบรอบของการออกเอกสารรับรองครั้งแรก โดยหากจำเป็นอาจต้องดำเนินการตรวจสอบการออกแบบและการทดสอบใหม่ ซึ่งเอกสารการรับรองที่ออกโดย Authrorized Institute จะได้รับการจัดทำขึ้นมาใหม่พร้อมตราสัญลักษณ์ที่แสดงการปรับปรุง โดยกระบวนการขอเอกสารรับรองใหม่จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปฏิบัติของ EHEDG, ขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง หรือขั้นตอนการทดสอบในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอเอกสารรับรองใหม่จะกำหนดโดยสถาบันทดสอบที่ดำเนินการตรวจสอบ

แผนภูมิการขอเอกสารรับรองใหม่ (PDF)