Traning and Education

การทดสอบและการรับรอง

วิธีการทดสอบและการขอเอกสารรับรองอุปกรณ์ได้รับการพัฒนาและดำเนินการโดยสถาบันทดสอบต่าง ๆ ที่ได้อนุญาตจาก EHEDG ให้สามารถดำเนินการได้ (Authorized EHEDG test institutes) โดยสถาบันเหล่านี้มีมาตรฐานด้านคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ EHEDG โดยผู้ผลิตอุปกรณ์สามารถขอเอกสารรับรอง EHEDG เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวออกแบบสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะ

Authorized EHEDG test institutes สามารถออกเอกสารรับรองได้หลายประเภทเพื่อประโยชน์ของตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และผู้ผลิตอาหาร:

  • ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์:
    อุปกรณ์ที่ออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด EHEDG สามารถขอเอกสารรับรองจาก Authorized EHEDG test institutes และในบางกรณี อุปกรณ์อาจได้รับการรับรองหลังจากผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองแล้วเท่านั้น โดยการใช้วิธีการทดสอบของ EHEDG
  • ผู้ผลิตอาหาร:
    ผู้ผลิตอาหารอาจเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ  และแม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะผ่านการรับรอง แต่ผู้ใช้ยังคงต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

EHEDG อาจมอบสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ EHEDG ให้กับอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบตามหลักสุขลักษณะของ EHEDG ในวันที่ออกเอกสารรับรอง (เดือน ปี) โดยการขอเอกสารรับรองอาจต้องทดสอบอุปกรณ์ตามประเภทของเอกสารรับรอง

EHEDG certification logo

องค์กร EHEDG มีสถาบันที่ EHEDG ให้การยอมรับให้สามารถออกเอกสารการใช้ตราสัญลักษณ์ของ EHEDG ได้จำนวนมาก โดยการทดสอบและการขอเอกสารรับรองเป็นกิจกรรมที่ไม่ขึ้นกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง สามารถดำเนินการได้หลายสถาบัน

คณะทำงานของ EHEDG Test Methods ประกอบด้วยสมาชิกจาก EHEDG Authorised Institutes ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ, ผู้ผลิตอุปกรณ์, ผู้ผลิตอาหาร และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคณะทำงานกลุ่มนี้ คือ เพื่อควบคุมและพัฒนาวิธีการทดสอบและการประเมินอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่ผลิตได้ปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับสุขภาพ โดยแนวปฏิบัติ EHEDG ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบมีหลายวิธี ซึ่งได้รับการเผยแพร่และทบทวนเป็นระยะ ๆ  นอกจากนี้ ยังมีวิธีการทดสอบใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่ด้วยเช่นกัน เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแบบเปิด