About EHEDG

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทสถาบัน

สมาชิกประเภทสถาบัน คือ สมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของ

  • สถาบัน, มหาวิทยาลัย และโรงเรียน
  • สถาบันวิจัย และ
  • หน่วยงานรัฐบาล

ซึ่งสมาชิกประเภทนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับสมาชิกประเภทบริษัท เนื่องจากเหตุผลของงบประมาณที่จำกัด ค่าสมาชิกจึงลดลงเหลือ 500 Euro และได้รับสิทธิเป็นสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 4 ท่าน

สิทธิประโยชน์:

  • สมาชิกประเภทสถาบันได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์แสดงความเป็นสมาชิกของ EHEDG ประเภทสถาบันภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หมายเหตุ: ตราสัญลักษณ์นี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองผลิตภัณฑ์ได้
  • สถาบันได้รับสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งถึงสี่คนในการเป็นผู้ติดต่อหลักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคคลเพิ่มเติมสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกทำงานหรือสมาชิกสมทบของคณะทำงาน รวมถึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ EHEDG ประจำส่วนภูมิภาคได้
  • ชื่อและตราสัญลักษณ์ของสถาบันจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ EHEDG, โปรแกรมการประชุม และในแผ่นพับ เป็นต้น
  • การเชื่อมโยง hyperlink จากเว็บไซต์ EHEDG ไปยังเว็บไซต์ของสถาบัน
  • แนวปฏิบัติของ EHEDG ทั้งหมดในทุกภาษา รวมทั้งแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุง สมาชิกทั้งหมดภายในสถาบันนั้นสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ส่วนลดหรือยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของ EHEDG
  • ส่วนลดในการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมของ EHEDG

สถานะของความเป็นสมาชิก

ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ EHEDG คือ 1 ปี โดยสมาชิกจะได้รับการต่ออายุอย่างอัตโนมัติจากปีปฏิทินหนึ่งไปอีกปีหนึ่งหากไม่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 30 กันยายนของปีปัจจุบัน และความเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยหากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 30 กันยายนจะต้องจ่ายค่าสมาชิกเต็มปี ใบแจ้งหนี้สำหรับปีถัดไปจะจัดส่งในไตรมาศแรกของแต่ละปี