About EHEDG

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทบริษัท

EHEDG ขอขอบคุณสำหรับการให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสมาชิกประเภทบริษัทและ สมาชิกประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวของการป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารด้วยการประยุกต์ใช้วิศวกรรมตามหลักสุขลักษณะ โดยบริษัทและองค์กรเหล่านี้มีความมุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสูงสุด และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งการใช้ตราสัญลักษณ์แสดงความเป็นสมาชิกของ EHEDG ประเภทบริษัท เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความมุ่งมั่นนี้

บริษัทสามารถนำเสนอมุมมองของพวกเขาผ่านเครือข่ายของ EHEDG ตลอดระยะเวลาที่พวกเขาให้ความสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ EHEDG รวมถึงการให้ความสนับสนุนของบริษัทต่าง ๆ ยังสร้างบทบาทต่อแนวโน้มและการยอมรับระหว่างประเทศ

สิทธิประโยชน์:

  • สมาชิกประเภทบริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์แสดงความเป็นสมาชิกของ EHEDG ประเภทบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หมายเหตุ: ตราสัญลักษณ์นี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองผลิตภัณฑ์ได้
  • บริษัทได้รับสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งถึงสี่คนในการเป็นผู้ติดต่อหลักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคคลเพิ่มเติมสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกทำงานหรือสมาชิกสมทบของคณะทำงาน รวมถึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ EHEDG ประจำส่วนภูมิภาคได้
  • ชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ EHEDG, โปรแกรมการประชุม และในแผ่นพับ เป็นต้น
  • การเชื่อมโยง hyperlink จากเว็บไซต์ EHEDG ไปยังเว็บไซต์ของบริษัท
  • แนวปฏิบัติของ EHEDG ทั้งหมดทุกภาษา รวมทั้งแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุง โดยสมาชิกภายในบริษัทนั้นสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ส่วนลดหรือยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของ EHEDG
  • ส่วนลดในการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมของ EHEDG

ค่าธรรมเนียมสมาชิกจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปีของบริษัทในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 500 ถึง 10,000 ยูโร

ประเภทของสมาชิกบริษัทและค่าธรรมเนียมรายปี

 

Food-related Turnover
in EUR p.a.
Contribution
in EUR p.a.
Free Staff
Members
over 500 millions10,0004
50 to 500 millions5,0002
10 to 50 millions2,5001
1 to 10 millions1,0001
less 1 million5001

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ EHEDG คือ 1 ปี โดยสมาชิกจะได้รับการต่ออายุอย่างอัตโนมัติจากปีปฏิทินหนึ่งไปอีกปีหนึ่งหากไม่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 30 กันยายนของปีปัจจุบัน และความเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยหากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 30 กันยายนจะต้องจ่ายค่าสมาชิกเต็มปี ใบแจ้งหนี้สำหรับปีถัดไปจะจัดส่งในไตรมาศแรกของแต่ละปี