Guideline Development

การพัฒนาแนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติของ EHEDG ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงาน (Working Groups) มากกว่า 400  คน ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ, ผู้ผลิตอุปกรณ์แปรรูปอาหาร และสถาบันการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะนำเสนอองค์ความรู้เฉพาะของแต่ละคน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแนวปฏิบัติของ EHEDG ฉบับร่างหรือการปรับปรุงเนื้อหาในแนวปฏิบัติ เพื่อจัดเตรียมแนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้อ่าน

เมื่อมีการระดมความคิดเห็นเพื่อระบุหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมาชิกของ EHEDG ทั้งหมดสามารถส่งข้อเสนอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหม่หรือข้อเสนอการปรับปรุง (PDF) ไปยังสำนักเลขาธิการ หัวข้อที่นำเสนอจะต้องเข้าสู่กระบวนการอนุมัติการจัดทำแนวปฏิบัติจากคณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio Sub-Committee) และ EHEDG ExCo

เมื่อข้อเสนอผ่านการอนุมัติ กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ (PDF) จะเริ่มต้นขึ้นจากการจัดตั้งคณะทำงาน โดยผู้เขียนนำ (ประธาน) และสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญจะได้รับคำเชิญหรือจากการสอบถามหาผู้เชี่ยวชาญ (call for experts) เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติ EHEDG และความคืบหน้าของรายชื่อแนวปฏิบัติ กรุณาดูจากคณะทำงาน