ภารกิจและวัตถุประสงค์

EHEDG เป็นเวทีกลางสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์แปรรูปอาหาร, ผู้ใช้อุปกรณ์ และผู้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตามหลักสุขลักษณะและเพื่อกระตุ้นให้เกิดความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร โดย EHEDG ได้ดำเนินการดังนี้:

 • การระบุพื้นที่ที่ความรู้ในการออกแบบตามหลักสุขลักษณะไม่เพียงพอ
 • การให้ความรู้และการศึกษาตามแนวปฏิบัติเพื่อลดช่องว่างที่มีอยู่
 • การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ, การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาในสาขาวิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะและการผลิตอาหารปลอดภัย
 • การเตรียมแนวปฏิบัติทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในทุกด้านเกี่ยวกับข้อกำหนดการออกแบบตามหลักสุขลักษณะตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป
 • การพัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อระบุแหล่งของอันตรายและการลดอันตรายจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร
 • การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม, การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานมาตรฐานต่าง ๆ เช่น CEN, ISO, DIN, JIS, 3-A, NSF เป็นต้น
 • การสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรป (เช่น ข้อบังคับวัสดุสัมผัสอาหาร, วิธีปฏิบัติที่ดี (BAT), การตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) และโปรเจคอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป) รวมถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ
 • การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
 • การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้การออกแบบตามหลักสุขลักษณะผ่านสื่อดิจิตอลและสื่อสิ่งพิมพ์, การจัดประชุม, สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ
 • การตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของ EHEDG