About EHEDG

สิ่งพิมพ์

รายงานประจำปี EHEDG ฉบับ 2017/2018

รายงานประจำปี EHEDG ฉบับ 2017/2018 เป็นฉบับใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในหัวข้อ ข่าวและกิจกรรม – สิ่งพิมพ์และข้อมูลทั่วไป


รายงานประจำปี EHEDG ฉบับ 2015/2016

หนังสือเล่มนี้มีประมาณ 180 หน้า เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณ์ที่พัฒนาขึ้นล่าสุด และข้อมูลที่น่าสนใจจำนวนมากจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของ EHEDG โดยสิ่งพิมพ์ของ EHEDG จะแนะนำวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ, การสร้างความเข้าใจในการทำงานของคณะทำงาน EHEDG และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ EHEDG ส่วนภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาที่ล้ำสมัยของบริษัทและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ EHEDG

รายงานประจำปี EHEDG ฉบับออนไลน์สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในรูปแบบ PDF format (11,1 MB).

รายงานประจำปี EHEDG ฉบับจัดพิมพ์เป็นเล่มเอกสารสามารถสอบถามได้ที่สำนักเลขาธิการ

บทความของ EHEDG
  • ตุลาคม 2016 – ความสะอาดของการขนถ่ายวัสดุ: แนวปฏิบัติฉบับใหม่ของ EHEDG เกี่ยวกับอุปกรณ์ลำเลียง ซึ่งให้รายละเอียดการปฏิบัติที่ดีที่สุดตามหลักสุขลักษณะ
  • สิงหาคม 2016 – EHEDG Goes Global: การนำหลักสุขอนามัยของอาหารสู่ระดับโลก
  • กรกฎาคม 2016 – EHEDG World Congress: มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ

 

 

หนังสือในสำนักพิมพ์ Elsevier

นอกจากนี้ EHEDG ยังแนะนำหนังสือต่อไปนี้ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญของ EHEDG เป็นผู้แต่งร่วม โดยหนังสือเหล่านี้สามารถหาได้จากสำนักพิมพ์ Elsevier:

คู่มือการควบคุมสุขอนามัยในอุตสาหกรรมอาหาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)
หนังสือเล่มนี้อ้างอิงมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการสรุปที่ครอบคลุมแนวโน้มที่สำคัญในการวิจัยด้านสุขอนามัยอาหารและการทบทวนวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับการออกแบบและการปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะ การรวบรวมกลยุทธ์และวิธีการจัดการด้านสุขอนามัยที่นำไปใช้เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านสุขอนามัย

 

 

 

คู่มือการควบคุมสุขอนามัยในอุตสาหกรรมอาหาร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
หนังสือเล่มนี้ยังคงใช้เป็นหนังสืออ้างอิง สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลการปรับปรุงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร โดยหนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาการออกแบบที่ซับซ้อน, การดำเนินงาน และกระบวนการที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสุขอนามัยในอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

 

สุขอนามัยในกระบวนการแปรรูปอาหาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการทำงานขององค์กร European Hygienic Engineering and Design Group เรียบเรียงและแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านนั้น ๆ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารจากจุลินทรีย์ กฎระเบียบข้อบังคับ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดการด้านสุขอนามัย

 

 

 

สุขอนามัยในกระบวนการแปรรูปอาหาร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงและอัพเดทเนื้อหาในเล่มให้ทันสมัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ EHEDG เป็นผู้แต่งร่วม โดยปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่มีความสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น เส้นทางการปนเปื้อนและสุขอนามัยในการให้บริการ เนื้อหาส่วนแรกครอบคลุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารจากจุลินทรีย์และข้อบังคับด้านสุขอนามัย และในบทอื่น ๆ ครอบคลุมการออกแบบตามหลักสุขลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานในโรงงานและการปฏิบัติที่ถูกสุขอนามัย

 

 

 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามหลักสุขลักษณะ
หนังสือเล่มนี้อธิบายภาพรวมของการควบคุมสุขอนามัยในการออกแบบ การสร้าง และการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กรณีโรงงานใหม่หรือโรงงานที่ปรับปรุง อุปกรณ์ในโรงงานเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีผลต่อการออกแบบและสร้างโรงงาน ซึ่งอธิบายไว้ในหนังสือ จำนวน 2 บท โดยจากการทำงานของบรรณาธิการหนังสือและคณะทำงานระดับนานาชาติ หนังสือการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามหลักสุขลักษณะ จึงเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้จัดการโรงงานอาหาร วิศวกรโรงงานอาหาร และนักวิชาการและนักวิจัยทั้งหมดที่มีความสนใจในด้านนี้

 

 

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก EHEDG:
Elsevier ให้ส่วนลด 30% สำหรับสมาชิกของ EHEDG ในการซื้อหนังสือและเอกสารที่มีรายชื่ออยู่ด้านบน หากคุณเป็นสมาชิกของ EHEDG และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดนี้ กรุณาติดต่อสำนักเลขาธิการโดยแจ้งความร่วมมือของคุณกับองค์กร EHEDG

Elsevier Science and Technology Books

การจัดการความปลอดภัยอาหาร – คู่มือปฏิบัติการสำหรับโรงงานอาหาร
การนำเสนอวิธีปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อย่างบูรณาการ หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล PROSE Award 2015s, Reference Works, Multivolume Reference/Science - Honorable Mention from American Association of Publishers

ข้อมูการสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ Elsevier

สิ่งพิมพ์แนะนำ
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

คู่มือกฎหมายอาหารในยุโรป
คู่มือเล่มนี้วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับหน่วยงาน สาระสำคัญ และการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายอาหารในสหภาพยุโรป เน้นกฎหมายอาหารทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดระหว่างประเทศ (WTO, Codex Alimentarius) และมาตรฐานเอกชนอื่น ๆ หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างสถาบันกฎหมายอาหารในสหภาพยุโรป ผู้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีความรู้และไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย โดยหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เพื่อการศึกษา

ข้อแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายอาหารสำหรับผู้ผลิตอาหาร
ในเดือนมีนาคม 2010 คู่มือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์โดยองค์กรความปลอดภัยของอาหารในไอร์แลนด์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ FSAI โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คู่มือนี้ให้ข้อแนะนำเชิงรุกและรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของผู้ผลิตอาหาร Artisan/Small