คณะอนุกรรมการพัฒนาส่วนภูมิภาค

บทบาทของคณะอนุกรรมการการพัฒนาส่วนภูมิภาค (Regional Development Sub-Committee ) คือ การเป็นผู้นำและพัฒนากลยุทธ์และโปรแกรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนภูมิภาคของ EHEDG โดยคณะอนุกรรมการจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ EHEDG ประจำภูมิภาค ด้วยการสร้างความเข้าใจและการนำกลยุทธ์ของ EHEDG ไปใช้ เพื่อระบุถึงความต้องการ ช่องว่างหรือโอกาส เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง EHEDG และส่วนภูมิภาค รวมถึงเพื่อติดตามและนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเติบโตอย่างยั่งยืน การอนุมัติเพื่อรับรองส่วนภูมิภาคใหม่จะขึ้นอยู่กับการกำหนดลำดับความสำคัญในระดับภูมิภาคของ EHEDG และการประเมินส่วนภูมิภาคที่สมัครเข้ามาใหม่โดยคณะอนุกรรมการ

Chairman: Andrés Pascual Vidal
Tel. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

Co-Chair: N.N.karel.magerProtected mail-address@gmail.com

อ่านรายละเอียด Bylaw no. 3 – Regional Development (PDF).

อ่านรายละเอียด information & assessment sheet for new Regional Sections (PDF).