ส่วนภูมิภาค

ส่วนภูมิภาค (Regional Sections) คือ องค์กร EHEDG ประจำภูมิภาคหรือ EHEDG ในแต่ละประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารให้ถูกหลักสุขลักษณะโดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านตัวแทนในแต่ละประเทศหรือตัวแทนในคลัสเตอร์ของภูมิภาคนั้น ส่วนภูมิภาคของ EHEDG มีอยู่ในหลายประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป
ส่วนภูมิภาคจะดำเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาส่วนภูมิภาค ดังนี้

  • ส่งเสริมภารกิจและกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EHEDG
  • จัดกิจกรรม สัมมนา และหลักสูตรการฝึกอบรม
  • แปลและเผยแพร่แนวปฏิบัติ EHEDG ในภาษาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการรับรอง EHEDG และการทดสอบอุปกรณ์
  • เป็นตัวกลางในการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาในระดับภูมิภาค ในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแนวปฏิบัติ EHEDG
  • ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองภายในประเทศและการพัฒนางานใหม่ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
  • ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน
  • จัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะในส่วนภูมิภาคนั้น