About EHEDG

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป

สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจในองค์ความรู้ของ EHEDG รวมถึง นักศึกษา ผู้เกษียณอายุ หรือบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็ก โดยสมาชิกประเภทบุคลลทั่วไปอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นสำหรับการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทบริษัทในภายหลัง ซึ่งความร่วมมือกับ EHEDG สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม

สมาชิก EHEDG ประเภทบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของ EHEDG (EHEDG Working Group) เพื่อมีส่วนร่วมในการนำเสนอองค์ความรู้ และนำไปใช้เพื่อการพัฒนาและจัดทำแนวปฏิบัติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละคน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะทำงาน (WG) จะช่วยให้สมาชิกได้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่สนใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประชุม และการเข้าถึงโฟลเดอร์งานของคณะทำงานในเว็บไวต์ หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญ กรุณาติดต่อไปยัง เลขาธิการของ EHEDG   

ประธานคณะทำงานเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อให้สมาชิกของคณะทำงานครบสมบูรณ์ นั่นคือ การพิจารณาความเชี่ยวชาญและความสมดุลระหว่างประเทศและผลประโยชน์ เพื่อให้งานที่ได้มีความสมบูรณ์ โดยสมาชิกของคณะทำงานจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เขียนร่วมของเอกสารนั้น ๆ

สมาชิกประเภทบุคคลทั่วสามารถเลือกสมัครเป็นสมาชิกสมทบของคณะทำงานได้ เพื่อที่จะได้รับรายงานการประชุมและอัพเดทความก้าวหน้าของงาน รวมถึงโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเอกสารฉบับร่าง

สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไปจะได้รับ:

  • ข้อมูลทั่วไปและการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ EHEDG
  • ส่วนลดในการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  • ส่วนลด 50% เมื่อสั่งซื้อแนวปฏิบัติ EHEDG
  • การเข้าร่วมกิจกรรมของ EHEDG ส่วนภูมิภาค (Regional Section)

ค่าธรรมเนียมสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไปคนละ 100 ยูโร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นค่าธรรมเนียมประจำปี ซึ่งจะมีการเรียกเก็บเงินหลังจากได้รับใบสมัครโดยไม่คำนึงถึงวันที่ของใบเสร็จรับเงิน และในปีต่อไปจะออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมสมาชิกในช่วงไตรมาสแรกของปีสำหรับการเป็นสมาชิกตลอดปีปฏิทินนั้น โดยการต่ออายุสมาชิกจะดำเนินการโดยอัตโนมัติจากปีหนึ่งไปยังอีกปีหนึ่ง หากสมาชิกไม่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 30 กันยายนสำหรับปีต่อไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ EHEDG คือ 1 ปี โดยสมาชิกจะได้รับการต่ออายุอย่างอัตโนมัติจากปีปฏิทินหนึ่งไปอีกปีหนึ่งหากไม่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 30 กันยายนของปีปัจจุบัน และความเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยหากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 30 กันยายนจะต้องจ่ายค่าสมาชิกเต็มปี ใบแจ้งหนี้สำหรับปีถัดไปจะจัดส่งในไตรมาศแรกของแต่ละปี