Traning and Education

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับหลักสำคัญในการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ, รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรของ EHEDG ดังต่อไปนี้ ได้สอบผ่านหลักสูตรการอบรมด้านล่างนี้