Traning and Education

หลักสูตรการเรียนในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของ EHEDG สำหรับการเผยแพร่ know-how ด้านวิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะไปทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EHEDG ประเภทสถาบัน (EHEDG Institute Membership) สำหรับการเผยแพร่ความรู้จากEHEDG ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้วิศวกรและนักวิจัยคนรุ่นใหม่สามารถนำความรู้การออกแบบที่ถูกสุขลักษณะไปใช้ในอาชีพการทำงานของพวกเขาหลังจากจบการศึกษา

การปรับปรุงการศึกษาทางวิชาการจะช่วยให้แน่ใจว่ากระบวนการ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนของกระบวนการได้รับการออกแบบที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะสำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบตามหลักสุขลักษณะในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยใช้วัสดุประกอบการเรียนของ EHEDG:

Germany:

THM Technische Hochschule Mittelhessen