Traning and Education

การพัฒนาวัสดุฝึกอบรม

สมาชิกของคณะทำงาน EHEDG ด้านการฝึกอบรมและการให้ความรู้ (EHEDG Training & Education Working Group) ร่วมกันพัฒนาวัสดุฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงและดำเนินงานได้ตามแนวปฏิบัติของ EHEDG สมาชิกของคณะทำงานกลุ่มนี้เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม หน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษา และสถาบันให้คำปรึกษา ซึ่งมี EHEDG background มาอย่างยาวนาน โดยสมาชิกคณะทำงานกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ EHEDG ได้ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • พัฒนาและรักษาโมดูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของแนวปฏิบัติ EHEDG
  • พัฒนาและรักษาคุณภาพและควบคุมกระบวนการของเนื้อหาและรูปแบบของโมดูลการฝึกอบรม
  • พัฒนาและรักษาคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นเพื่อการแต่งตั้ง authorized EHEDG trainers
  • สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมตามคำขอและเมื่อทำได้