Traning and Education

แนะนำโปรแกรมการฝึกอบรมของ EHEDG

การฝึกอบรมและการให้ความรู้ด้านวิศวกรรมและการออกแบบตามหลักสุขลักษณะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม การบำรุงรักษา และการดำเนินงานของระบบการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้รับการยอมรับด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร

การฝึกอบรมของ EHEDG เป็นการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการออกแบบตามหลักสุขลักษณะในพื้นที่การผลิตอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอ่านได้จากแนวปฏิบัติ

โปรแกรมการฝึกอบรมของ EHEDG ให้ความรู้ ความเข้าใจ และคุณสมบัติในการออกแบบตามหลักสุขลักษณะทั่วไปในยุโรป