Traning and Education

วิธีการทดสอบ

EHEDG พัฒนาวิธีการทดสอบขึ้นเพื่อประเมินความถูกสุขลักษณะและการปลอดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้งาน ผลที่ได้จากการทดสอบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้มีเอกสารและคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ และ/หรือ อุปกรณ์ปลอดเชื้อ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบยังคงขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอาหารที่จะพัฒนาสภาวะการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับกระบวนการ

วิธีการทดสอบในปัจจุบัน มีดังนี้:

  • ความสามารถในการทำความสะอาดอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดปานกลาง
  • ความสามารถในการสเตอริไรส์ด้วยไอน้ำ
  • การป้องกันแบคทีเรีย